Základné informácie

Miesto konania: Mestská športová hala v Trnave, Rybníková 15, Trnava
Dátum konania: 1.2.2020
Organizátor: Klub plastikových modelárov Jolly Rogers Trnava
Kontakt: Radoslav Drobný, administrátor súťaže, 0917 558 404, info@modelcon.sk

Harmonogram

08:00 – 10:00 Registrácia modelov
09:00 – 15:00 Výstava modelov pre verejnosť
10:00 – 13:00 Hodnotenie modelov
14:30 – 15:00 Vyhlásenie výsledkov

Hodnotenie a ceny

Porota ocení v každej súťažnej kategórii spravidla 3 modely bez určenia poradia, počet ocenených modelov závisí od počtu súťažných modelov a ich kvality. Ocenený model získa diplom a plaketu, v žiackych a juniorských kategóriách aj vecnú cenu.

Porota je 3-členná, okrem domácich porotcov budú v nej zastúpení aj porotcovia z iných modelárskych klubov. Konečné slovo v nerozhodných situáciách má domáci porotca. Organizátor menuje viac 3-členných porôt a určí, ktoré kategórie daná porota vyhodnotí.

V rámci špeciálnych kategórií sponzor danej kategórie ocení jeden model a udelí cenu podľa informácií, uvedených nižšie.

V rámci súťaže môžu udeliť osobitné ocenenia iné modelárske kluby podľa vlastného uváženia; udeľovanie takýchto ocenení sa riadi pravidlami klubu, ktorý ocenenie udelí.

Pod pojmom model sa v rámci propozícií rozumie plastikový model, miniatúra, dioráma, či súbor miniatúr v závislosti od príslušnej súťažnej kategórie.

Súťažné kategórie

Seniori

A1 Lietadlá Prúdové 1/72
A2 Lietadlá Prúdové 1/48 a väčšie
A3 Lietadlá Vrtuľové 1/72
A4 Lietadlá Vrtuľové 1/48 a väčšie
A5 Lietadlá všetky menšie ako 1/72
B1 Bojová technika – pásová 1/72
B2 Bojová technika – pásová 1/48 a väčšie
B3 Bojová technika – kolesová 1/72
B4 Bojová technika – kolesová 1/48 a väčšie
B5 Bojová technika, všetky menšie ako 1/72
D1 Dioráma + Vineta 1/72 a menšie
D2 Dioráma + Vineta 1/48 a väčšie
V   Vrtuľníky

Bez rozdielu mierky a veku

F Figúrky a busty
LP Lode a ponorky
SF Sci Fi
C Civilné, úžitkové vozidlá
AM Autá, Motocykle
O Ostatné

Žiaci a Juniori (ročník 2002 a mladší)

Z1 Lietadlá a vrtuľníky 1/72 a menšie
Z2 Lietadlá a vrtuľníky 1/48 a väčšie
Z3 Bojová technika 1/72 a menšie
Z4 Bojová technika 1/48 a väčšie
Z5 Dioráma + Vigneta
Z6 Ostatné

Organizátor si vyhradzuje právo pred začiatkom hodnotenia zlúčiť niektoré kategórie v závislosti od počtu prihlásených modelov v rámci jednotlivých kategórií.

Špeciálne kategórie

V rámci špeciálnych kategórií rozdelíme poukážky na nákup modelov a príslušenstva vo výške 450 EUR, prestížne trofeje a plakety, či odmeny od našich partnerov. Informácie doplníme, sledujte náš web 🙂

Podmienky účasti

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba s neobmedzeným počtom modelov, pokiaľ splní nasl. podmienky:
– registruje každý model osobitne v príslušnej súťažnej kategórii (do špeciálnych kategórií sa modely neregistrujú, každý model bude hodnotený v rámci tých špeciálnych kategórií, do ktorých ho je možné zaradiť); spôsob registrácie viď ďalej
– zaplatí registračný poplatok za osobu nasl.:
— elektronická registrácia najneskôr 29.1.2020 – 2 EUR seniori, 0 EUR juniori a žiaci
— registrácia na mieste 1.2.2020 – 4 EUR seniori, 2 EUR juniori a žiaci
– súťažné modely umiestni podľa pokynov organizátora na výstavnú plochu a ponechá ich tam až do vyhlásenia výsledkov, t.j. do 15:00
– podpíše súhlas so súťažnými podmienkami v zmysle týchto propozícií, súhlas so spracovaním osobných údajov a súhlas so zverejnením fotografií a informácií o súťažných modeloch s uvedením mena autora na sociálnych sieťach v profiloch organizátora a jeho partnerov a na stránkach organizátora a jeho partnerov

Registrácia

Kliknite na menu Registrácia.

Vstupné

Dospelí 2 EUR, študenti, dôchodci 1 EUR, deti do 6 rokov vstup zdarma.

Súťažiaci, ktorí zaplatili registračný poplatok a predajcovia, ktorí majú osobitnú dohodu o predaji počas akcie, vstupné neplatia.

Ostatné podmienky

Tieto propozície sú záväzné pre každého účastníka výstavy a súťaže ModelCon 2020 (pre súťažiacich, divákov, predajcov).

Je zakázané dotýkať sa vystavených modelov, a to aj vlastných, po ich umiestnení na výstavnú plochu. Vlastný model je možné prevziať a odniesť až na základe odovzdania dokladu o prevzatí modelu organizátorovi.

Predaj akýchkoľvek produktov v priestoroch konania ModelCon 2020 je podmienený osobitnou dohodou medzi predajcom a organizátorom. Predajcovia sú povinní riadiť sa príslušnou legislatívou, týkajúcou sa predaja a sú sami zodpovední za jej dodržanie.

Zastúpenie na súťaži je povolené.

Počas súťaže organizátor a jeho partneri budú vyhotovovať fotografie a videozáznamy ako vystavených modelov, tak aj priestoru výstavy vrátane osôb. Fotografie a videozáznamy budú zverejnené na internetových stránkach a sociálnych sieťach. Pokiaľ návštevník, súťažiaci, alebo predajca nesúhlasí so zverejnením fotografií alebo videozáznamu svojej osoby, alebo svojho modelu, písomne požiada organizátora o vylúčenie zo zhotovenia obrazového záznamu a je povinný nosiť, resp. označiť model označením, ktoré mu organizátor poskytne.

Pri vyhodnotení súťaže a na internetových stránkach organizátora a partnerov môžu byť zverejnené mená súťažiacich, ktorí získali ocenenie spolu s názvom klubu a označením modelu, za ktorý získal ocenenie. Pokiaľ súťažiaci nesúhlasí so zverejnením uvedených údajov, písomne požiada organizátora o utajenie údajov.

Organizačný tím

Drobný Radoslav (administrátor), Kánya Milan (riaditeľ), Rašla Marek, Rozman Richard, Šácha Miloš, Varga Marek

Partneri

Eastmodels, Airbrushcentrum, Regionpress s.r.o.,  FENIXgames.eu, Asociácia Intelektuálnych Športov, Zamenis s.r.o., Letecké opravovne Trenčín

Propozície vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu: PROPOZÍCIE.